Thông tin liên hệ

Website:thienthienphat.vn

thienthienphat.vn@gmail.com

Tel:(08) 39847963 (08) 39847094

Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS tại Chi cục HQ Cửa khẩu CSG Khu vực 3 bao gồm Cảng VICT, Bến nghé, Tân thuận, Rau quả, Lotus...

CHI CỤC HQ CK Cảng SG KV 3 QUẢN LÝ ĐỘI TTHQ CẢNG VICT - ĐỘI TTHQ BẾN NGHÉ - ĐỘI TTHQ XĂNG DẦU.  HƯỚNG DẪN KHAI VNACCS HÀNG CONTAINER TẠI CẢNG VICT, HƯỚNG DẪN KHAI VNACCS HÀNG HÀNG RỜI TẠI CẢNG BẾN NGHÉ, CẢNG LOTUS, CẢNG TÂN THUẬN, CẢNG TÂN THUẬN ĐÔNG, CẢNG RAU QUẢ...  

Một số lưu ý chung:

1. Tờ khai quá cảnh, hàng viện trợ (quy định Điều 51/TT38/BTC).

2. Hàng Phi mậu dịch:

- Hàng cơ quan, tổ chức: khai báo trên Vnaccss theo TT 38 Xuất H21 Nhập H11.

-  Hàng cá nhân: làm tờ khai thủ công theo mẫu Phụ lục 04 TT38.

3. Mã hiệu PTVC:

-  HQ Bến nghé: 3 - Đường biển (Không cont).

-  HQ Xăng dầu: 2 - Đường biển (có cont)

– Chung Cont; 3 - Đường biển (không cont).

-  HQ VICT: 2 – Đường biển (có cont), Chung cont.

4. ĐỘI TT&GS XĂNG DẦU có thêm loại hình A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập.

5. ĐỘI TT&GS XĂNG DẦU: Đối với Tờ Khai Tạm Nhập-Tái Xuất (TNTX) hoặc Tạm Xuất-Tái Nhập (TXTN). LƯU Ý CÁC VẤN ĐỀ SAU.  

- Tờ khai Tạm Nhập (G11) trước 31/12/2014 DN khai bằng thủ công thì DN làm TK Tái-Xuất(G21) hoặc TK Tiệu Thụ Nội Địa (A21) bằng thủ công.

- Trường hợp DN làm Tờ Khai Tạm Nhập (G11) hoặc TK Tiệu Thụ Nội Địa (A21) sau 31/12/2014 nhưng vướng mắc không thể khai báo trên V5 thì cần liên hệ với CCHQ để tham vấn. Không được tự ý  truyền TK Từ Xa hoặc TK Thủ Công...

6. Tờ khai xuất thiếu thông tin Container: DN Khai theo hướng dẫn trong công văn 8155

I. MÃ 02H3 - CCHQ CK CSG Khu vực III - Đội TT Cảng VICT:

1. TỜ KHAI NHẬP KHẨU VNACCS TẠI CẢNG VICT (Chi cục này chỉ khai hàng Cont). Loại hình:   A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng. G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Mã hiệu PTVC: Mã 2 - Đường Biển (container). Mã 3 - Hàng chung Cont, Hàng vào kho CFS… Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…  

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tại cảng VICT: Mã 02H3S01 - LD PT TIEP VAN SO 1. Mã Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng tại cảng VICT: Mã VNVIC - CANG VICT (HCM). Thông tin Container:  - Khai báo HYS đính kèm DS Cont, Khai “Bổ sung DS cont mã vạch” cho TK.  

2. TỜ KHAI XUẤT KHẨU VNACCS TẠI CẢNG VICT (Chi cục này chỉ khai hàng Cont).

Loại hình:   B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư. G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Mã hiệu PTVC: Mã 2 - Đường Biển (container). Mã 3 - Hàng chung Cont, Hàng vào kho CFS… Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…  

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tại cảng VICT: - Nếu đóng cont tai Chi cục: 02H3S01- LD PT TIEP VAN SO 1. - Nếu đóng cont tai DN: Chọn mã kho riêng của DN, Nếu chưa có mã riêng thì chọn 02H3OZZ. Mã Cảng cửa khẩu Xếp hàng tại cảng VICT: Mã VNVIC - CANG VICT (HCM).

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có) Mã 02H3S01 - LD PT TIEP VAN SO 1. Lưu ý: Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không khai.

Thông tin Container:

- Nhập đầy đủ thông tin vào Tab “Thông tin container” trên TK.  

- Và phải khai báo HYS đính kèm DS Cont.  

II. Mã VNACCS: 02H1 - Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III - Đội TT Cảng Bến Nghé.

1. TỜ KHAI NHẬP KHẨU TẠI ĐỘI TT CẢNG BẾN NGHÉ (Chi Cục Này Chỉ Khai Hàng Rời).  

Loại hình: A11 - Nhập kinh doanh tiêu dùng. G11 - Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Mã hiệu PTVC: Mã 3 - Đường biển (không container): Hàng xá, hàng lỏng và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được. Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tại Đội TT Cảng Bến Nghé:- Mã 02H1SH1 - ĐỘI TT CẢNG BẾN NGHÉ .

- Mã 02H1S03 - CTY MTV Cảng Bến Nghé (Hàng rời). - Mã 02H1S07 - CTY LD BONG SEN CHS (Cảng Lotus). - Mã 02H1S04 - CT MTV CANG SG CHS 1 (Cảng Tân Thuận).

- Mã 02H1S05 - CT MTV CANG SG CHS 2 (Cảng Tân Thuận 2).

- Mã 02H1S02 - CANG TAN THUAN DONG (Cảng Tân Thuận Đông).

- Mã 02H1S06 - CTY CANG RAU QUA  (Cảng Rau Quả).

Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng Đội TT Cảng Bến Nghé:

- Mã VNBNG - CANG BEN NGHE (HCM).

- Mã VNLOT - CANG LOTUS (HCM). - Mã VNTTS - CANG TAN THUAN (HCM).

- Mã VNTTD - CANG T.THUAN DONG.

- Mã VNSGR - CANG RAU QUA (HCM).

2. TỜ KHAI XUẤT KHẨU TẠI ĐỘI TT CẢNG BẾN NGHÉ (Chi Cục Này Chỉ Khai Hàng Rời)

Loại hình: B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Mã hiệu PTVC: Mã 3 - Đường biển (ko container): Hàng xá, hàng lỏng và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được. Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…  

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tại đội TT cảng Bến nghé:

- Chọn mã kho cua DN - Nếu không có thì chọn mã 02H1OZZ.

- Nếu hàng mang lên tập kết tại chi cục thì chọn mã 02H1SH1 - DOI TT CANG BEN NGHE.

Mã Cảng cửa khẩu Xếp hàng do đội TT cảng Bến nghé quản lý:

- Mã VNBNG - CANG BEN NGHE (HCM).

- Mã VNLOT - CANG LOTUS (HCM).

- Mã VNTTS - CANG TAN THUAN (HCM).

- Mã VNTTD - CANG T.THUAN DONG.

- Mã VNSGR - CANG RAU QUA (HCM).

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có)

- Mã 02H1SH1 - ĐỘI TT CẢNG BẾN NGHÉ.

- Mã 02H1S03 - CTY MTV Cảng Bến Nghé (Hàng rời).

- Mã 02H1S07 - CTY LD BONG SEN CHS   Cảng Lotus.

- Mã 02H1S04 - CT MTV CANG SG CHS 1   Cảng Tân Thuận.

- Mã 02H1S05 - CT MTV CANG SG CHS 2   Cảng Tân Thuận 2.

- Mã 02H1S02 - CANG TAN THUAN DONG    Cảng Tân Thuận Đông.

- Mã 02H1S06 - CTY CANG RAU QUA    Cảng Rau Quả.

Lưu ý: Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không được điền gì vào.

Thông tin Container:  Hàng rời không cần nhập thông tin này.

III. Mã 02H2 - CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV III - Đội TT và GS XDầu XNK:  

1. KHAI VNACCS TỜ KHAI NHẬP KHẨU TẠI ĐỘI TT VÀ GS XĂNG DẦU:

Loại hình:   A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng A21: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập. G11: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Mã hiệu PTVC: Mã 2 - Đường Biển (container): Tất cả hàng Cont, Chung Cont. Mã 3 - Đường biển (ko container): Hàng rời, Hàng lẻ vào CFS, Hàng xá, hàng lỏng và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được. Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến: Mã 02H2SH2 - DOI TT GS XANG DAU.

Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng: Mã VNNBE - CANG NHA BE (HCM).

Thông tin Container:

-  Hàng cont thì phải khai báo HYS đính kèm DS Cont: Chọn Mã phân loại thủ tục khai báo là: A02 – Danh sách conternai chất lên tàu, khai thêm “DS cont mã vạch”.

- Hàng rời không cần khai.

2. KHAI VNACCS TỜ KHAI XUẤT KHẨU TẠI ĐỘI TT VÀ GS XĂNG DẦU:

Loại hình:  B11: Xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư. G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Mã hiệu PTVC: Mã 2 - Đường Biển (container): Tất cả hàng Cont, Chung Cont. Mã 3 - Đường biển (ko container): Hàng rời, Hàng lẻ vào CFS, Hàng xá, hàng lỏng và một số loại hàng rời có tình đặc biệt không thể đóng cont được. Mã 9 - Loại khác: Xuất nhập khẩu tại chỗ, Kho ngoại quan…

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:

- Chọn mã kho cua DN - Nếu không có thì chọn Mã 02H2OZZ.

- Nếu hàng mang lên tập kết tại chi cục thì chọn Mã 02H2SH2- DOI TT GS XANG DAU. Cảng cửa khẩu Xếp hàng: Mã VNNBE - CANG NHA BE (HCM). Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: (Nếu có) Mã 02H2SH2 - DOI TT GS XANG DAU. Lưu ý: Chỉ khai khi hàng có chuyển cửa khẩu, không thì để trống không khai. Thông tin Container: Hàng cont thì nhập đầy đủ thông tin cont vào tab “Thông tin container”, và phải khai báo HYS đính kèm DS. Hàng rời không cần nhập thông tin này.

 

Lĩnh vực khác